Η μελέτη αφορά στην ανάπτυξη, επέκταση και βελτιστοποίηση των παροχών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ‘PARGA BEACH RESORT”. Βασική μέριμνα της μελέτης αποτελεί η ενιαία αντιμετώπιση του υφιστάμενου και του νέου τμήματος του ξενοδοχείου, στα πλαίσια των κινήσεων, των χρήσεων, και του δομημένου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό ως ένα ενιαίο σύνολο. Η πρόταση στοχεύει στην ενσωμάτωση του φυσικού τοπίου και στην ομαλή ένταξη του νέου δομημένου χώρου, με σκοπό την ανάδειξη του ξενοδοχείου μέσα από το χαρακτήρα της περιοχής, κάτω από την ομπρέλα του brand “PARGA BEACH RESORT”.

Κεντρική ιδέα αποτελεί η δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος μέσα στο φυσικό τοπίο το οποίο δανείζεται χαρακτηριστικά από τον αστικό και παραδοσιακό ιστό της περιοχής, όπως τις διαδρομές, τις πλατείες, τις γειτονιές. Δημιουργούνται έτσι μεγάλες πλατείες συνάθροισης ως αναφορά στην «πλατεία» των χωριών. Γύρω από τις πλατείες διατάσσονται οι γειτονιές, ιδιωτικές περιοχές δωματίων με ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα η κάθε μία και με ιδιαίτερους χώρους διημέρευσης για τους χρήστες. Συνδετικό στοιχείο όλων των γειτονιών άλλα και των κοινόχρηστων πλατειών αποτελεί μία κεντρική διαδρομή-«βόλτα», ο περίπατος, που ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο για να καταλήξει στη θάλασσα. Η συνεχής αυτή ροή, καταλήγει ανάμεσα από τις ελιές και το στοιχείο του νερού στην παραλία, στη θάλασσα, στις θέες και στις απρόσκοπτες οπτικές φυγές προς το κάστρο της Πάργας και το νερό.

Το στοιχείο του πρασίνου και τις υψηλής φύτευσης έρχεται να εισχωρήσει στις γειτονιές και να διασπάσει την ογκοπλασία των κηρίων μέσω μεγάλων αιθρίων, ιδιωτικών αυλών και των χαρακτηριστικών δέντρων του συγκροτήματος. Οι γειτονιές αποτελούνται από διώροφα και μονώροφα κτήρια, τα κλιμακοστάσια διασπούν τους επιμέρους όγκους, και αυλές με πράσινο σχηματίζονται περιμετρικά των ισόγειων δωματίων. Οι γειτονιές έχουν το χαρακτήρα εξοχικών κατοικιών μέσα στο πράσινο, ξεχωριστές προσβάσεις ώστε να έχουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και διαφορετική πράσινη ταυτότητα.


The project is about the development, expansion and optimization of the services of the “PARGA BEACH RESORT” hotel complex. The main concern of the study is the unified treatment of the existing and the new part of the hotel, in the context of movements, uses, and the built environment, so that it is perceived as a single whole. The proposal aims at the integration of the natural landscape and the smooth integration of the new built space, with the aim of highlighting the hotel through the character of the area, under the umbrella of the “PARGA BEACH RESORT” brand.

The central idea is the creation of a built environment within the natural landscape which borrows characteristics from the urban and traditional tissue of the area, such as the routes, the squares, the neighborhoods. Large gathering squares are thus created as a reference to the “square” of the villages.The neighbourhoods that are located around the squares, are private areas of rooms with a distinct character and identity, each one with separate areas for the users. The connecting element of all the neighborhoods, including the public squares, is a central route-“walk”, the walk, which starts from the upper level to end up at the sea. This continuous flow ends between the olive trees and the element of water on the beach, the sea, the views and the uninterrupted visual escapes to the castle of Parga and the water.The element of greenery and dense planting comes to penetrate the neighborhoods and break up the buildings through large atriums, private courtyards and the characteristic trees of the complex. The neighborhoods consist of two-story and one-story buildings, stairwells break up the individual volumes, and courtyards with greenery are being formed around the perimeter of the ground-floor rooms. The neighborhoods have the character of country houses in the green and separate accesses to have more privacy and a different green identity.

Design Team // George Anagnostellis, Angeliki Pappa, Angelos Komninos, Charis Siaravas, Foteini Emmanouilidou, Maria Bosgana
Interior Design // agarch+ architects
Lighting Design // agarch+ architects